ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Dr. Ευγενία Κουράκου

Πόντου 20-22 Αθήνα
Τηλ: 210 771 50 70
info@face360.gr

Ευγενία Κουράκου DDS, MDSc

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πόντου 20-22,
115 28 Αθήνα

Social Media: